O nás


Poslání Agory CE

Agora CE je česká nezisková organizace, která byla založena za účelem upevňování demokratických principů ve společnosti. Usilujeme o zlepšování dialogu a navazování partnerství mezi státní správou, samosprávou, širokou veřejností a dalšími subjekty (vědeckou obcí, podnikatelskou sférou, neziskovým sektorem apod.).

Cíle Agora CE

 • podporovat rozvoj místní demokracie
 • přispívat ke zvýšení politické kultury 
 • zlepšovat komunikaci a spolupráci mezi občany a radnicemi
 • rozšiřovat možnosti radnice otevřeně plánovat a rozhodovat o věcech za účasti občanů
 • probouzet zájem občanů o komunální problémy
 • zlepšovat diskusní schopnosti studentů i dospělých
 • umožňovat otevřený dialog o naléhavých otázkách přítomnosti

Jak své cíle naplňujeme?

 • vytváříme, koordinujeme a realizujeme konkrétní projekty zapojování občanů do rozhodování ve městech i regionech (organizujeme anketní a dotazníková šetření, zpracováváme jejich výstupy, pořádáme veřejná setkání, řídíme práci pracovních skupin, zpracováváme výsledky celého procesu a na jejich základě vytváříme rozvojové plány pro města a regiony v konkrétních oblastech)
 • pořádáme, organizujme a řídíme veřejné debaty, setkání a diskuse ke konkrétním tématům
 • organizujeme anketní a dotazníková šetření a zpracováváme jejich výstupy (názorové průzkumy, telefonické ankety)
 • moderujeme (facilitujeme) společné aktivity v rámci pracovních skupin (porady, workshopy. apod.)
 • pořádáme semináře a konference s tématem zapojování občanů do rozhodování
 • pořádáme kulturní a společenské akce
 • realizujeme odborná školení s tématikou používání nových metod komunikace s občany v oblasti veřejné správy
 • poskytujeme poradenství v oblasti realizace veřejných debat a diskusí a jejich forem
 • nabízíme poradenství v oblasti zapojování občanů do rozhodování


Agora CE působí v České republice již od roku 1998. Byla založena jako česká, nevládní a nezisková společnost dvěma holandskými partnery, v jejichž zemi má otevřený dialog a zapojování občanů do veřejného dění tradicí a nezaměnitelné místo. Posláním Agory CE je posilovat proces demokratizace naší společnosti. Agora CE dlouhodobě usiluje o zlepšení komunikace a spolupráce mezi občany a radnicemi, povzbuzuje zájem občanů o věci veřejné s cílem zvýšení politické kultury v ČR.

Sdružení bylo založeno v roce 1998 z iniciativy dvou holandských subjektů – Stichtung Agora Europa a Institutu pro veřejnost a politiku. Obě instituce měly mnohaleté zkušenosti s organizací interaktivních rozhodovacích procesů v Nizozemí. V počátcích své činnosti využívala Agora zkušeností těchto institucí s organizací rozhodovacích procesů za účasti veřejnosti, v současné době již čerpá plně ze svých vlastních zkušeností se zapojováním veřejnosti v České republice a v dalších zemích zejména v jižní a východní Evropě. Od roku 2001 se také zaměřuje na pořádání veřejných debat, vzdělávání středoškolské mládeže v schopnosti diskutovat a na celkové zlepšování diskusního prostředí v ČR.

Obecně prospěšnou společnost Agora CE jsme založili v roce 2007 jako nástupnickou organizaci občanského sdružení Agora Central Europe – společnost pro demokracii a kulturu.

Od roku 2013 již existuje pouze obecně prospěšná společnost Agora CE, která převzala všechny závazky občanského sdružení a rozvíjí stejné druhy činnosti.